REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ
Widowiska i koncertu plenerowego 31.08.2019

1. Uczestnicy imprezy mogą przebywać w miejscach wyznaczonych przez organizatora.

2. Osoby przebywające na terenie imprezy mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.

3. Na teren imprezy zabrania się wnoszenia i posiadania w jej trakcie broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, innych napojów w opakowaniach metalowych i szklanych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

4. Wstęp na imprezę możliwy będzie przez wejścia wyznaczone przez organizatora.

5. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych uczestników, a w szczególności przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu obiektu, na terenie którego odbywa się impreza, a także podporządkowywać się poleceniom oznakowanych członków służby informacyjnej i służby porządkowej organizatora.

6. Organizator może utrwalać przebieg imprezy, a w szczególności zachowania osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk oraz udostępniać zgromadzone w ten sposób materiały odpowiednim organom ścigania w przewidzianych prawem wypadkach.

7. Zabrania się przebywania bez pisemnej zgody organizatora ,w bliskości wybuchów materiałów pirotechnicznych (wystrzały z armat i innej broni) . Organizator nie odpowiada za straty powstałe w wyniku tych działań.

8. Służby porządkowe organizatora imprezy – pracownicy ochrony, posiadający odpowiednie identyfikatory mają prawo:
a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
b) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 3 regulaminu.

9. Na teren imprezy nie będą wpuszczane osoby: nietrzeźwe, będące pod wpływem środków odurzających, zachowujące się agresywnie, posiadające przedmioty określone w punkcie 3 regulaminu, odmawiające poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 8 a-b regulaminu oraz osoby, wobec których została orzeczona kara zakazu wstępu na imprezy masowe.

10. Z terenu imprezy będą usuwane osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z regulaminem imprezy.

11. Osoby stwarzające w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia będą ujmowane w celu oddania Policji

12. Wszelkich informacji, a w szczególności dotyczących wyjść z obiektu, punktu medycznego, toalet, punktu depozytowego itp. udziela służba informacyjna organizatora.

13. Osoby nieletnie mogą przebywać na terenie imprezy masowej pod dozorem rodziców lub opiekunów prawnych.

14. Na terenie imprezy masowej jest bezwzględny zakaz palenia wyrobów tytoniowych

Informacja o sposobie udostępnianie w/w regulaminu uczestnikom imprezy:
– w/w regulamin dostępny będzie w Regionalnym Centrum Kultury Fabryka Emocji ,Piła pl. Staszica 1 , a także wywieszony przy wejściach na teren
– w/w regulamin dostępny będzie także w internecie na stronie: www.rck.pila.pl

Dyrektor
Stanisław Dąbek

{"arrow":"true","pagination":"false","speed":"200","autoplay":"true","autoplay_speed":"3000","loop":"true","slide_to_show_3d":"5","slide_show_ipad_3d":"2","slide_show_tablet_3d":"1","slide_show_mobile_3d":"1","slide_to_scroll_3d":"1","auto_stop":"false","centermode_3d":"true","space_between_3d":"60","depth":"1","modifier":"1"}